top of page

Oczyszczalnie

biologiczne

Oczyszczalnie tradycyjne

Oczyszczalnie biologiczne

BioPura%20-%20rys._edited.png

Oczyszczalnie obrotowe

Oczyszczalnie biologiczne

Oczyszczalnie SBR

SBR to skrót od wyrazów – Sequencing Batch Reactor.

 

Już sama nazwa wskazuje jak pracuje dana technologia:

ścieki są oczyszczane w sposób okresowy (Batch, Reactor), a utlenianie biologiczne i sedymentacja przebiegają bez przerwy w ściśle określonym przedziale czasu, który jest ciągle powtarzany (Sequencing). Oczyszczanie przebiega w kilku fazach.

Faza ładowania ścieków

Na początku,   ścieki   surowe dopływają   do   pierwszej   komory   (bufora)   oczyszczalni.   Z komory tej są następnie w odpowiedniej objętości dostarczane do komory bioreaktora.

 

Napowietrzanie

Ścieki  w komorze bioreaktora są napowietrzane w określonych przez system komputerowy sekwencjach (napowietrzania i braku   napowietrzania). W komorze bioreaktora wytwarza się osad czynny, który miesza się  z  napływającymi  ściekami  surowymi.  System   sterujący oczyszczalnią   decyduje   o   przemiennym   napowietrzaniu,   dzięki   któremu   w bioreaktorze zachodzi proces oczyszczania ścieków.

Sedymentacja

W fazie tej komputer wyłącza napowietrzanie. Osad czynny osadza się na dnie komory. Oczyszczone ścieki (w formie cieczy przypominającej wodę) są w górnej części komory   bioreaktora. Części flotujące (nieoczyszczone) znajdują się na powierzchni wody.

Odpompowanie

Ścieki oczyszczone są w tej fazie wyrzucane do systemu rozsączenia w gruncie. Odpompowanie ścieków oczyszczonych jest realizowane przez pompę mamutową   umieszczoną   w   komorze   bioreaktora.   System wypompowujący ścieki oczyszczone jest zaprojektowany w taki sposób, że nie zasysa ani ścieków flotujących (z powierzchni bioreaktora), ani nie wypompowuje osadu zsedymentowanego.

 

Recyrkulacja

Po odpompowaniu odpowiedniej objętości ścieków oczyszczonych z bioreaktora, osad   czynny   jest przepompowany do komory osadnikowej oczyszczalni.  Po   wykonaniu   ostatniego   kroku,   proces   oczyszczania   powtarza   się. Zazwyczaj   w   oczyszczalni  SBR  zachodzą   dwa   pełne   cykle oczyszczania   w   ciągu   dnia.

oczyszczalnia SBR-5
SBR - 8

Oczyszczalnie z osadem czynnym

Na powierzchni materiału filtracyjnego rozwija się błona biologiczna składająca się z mikroorganizmów. Górna część złoża jest zraszana ściekami wstępnie podczyszczonymi w osadniku. Spływając w dół, ścieki kontaktują się z mikroorganizmami, które absorbują zanieczyszczenia i zużywają je do swoich potrzeb życiowych. W ten sposób ilość zanieczysz- czeń zmniejsza się o ponad 95%.

 

Dodatkowy osadnik, tak zwany wtórny, umieszczony za zbiornikiem ze złożem biologicznym może jeszcze zwiększyć efektywność oczyszczania, zatrzymując zawiesiny i resztki błony biologicznej. Gromadzący się w nim osad jest z powrotem pompowany do osadnika wstępnego, miesza się ze świeżymi ściekami i ponownie trafia na złoże biologiczne.

 

Procesy zachodzące w zbiornikach oczyszczalni są odizolowane od otoczenia, dlatego ani przepuszczalność gruntu, ani poziom wód gruntowych nie mają znaczenia dla jej funkcjonowania.

Oczyszczalnia na złożu biologicznym

Oczyszczalnie hybrydowe SBHR

Oczyszczalnie w technologii SBHR  to przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowo– gospodarczych. Zbiorniki oczyszczalni wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości metodą wytłaczania z rozdmuchem. W biologicznych technologiach oczyszczania ścieków jednym z ważniejszych parametrów skuteczności procesów oczyszczania jest różnorodność biocenozy odpowiedzialnej za skuteczność oczyszczania. Powszechnie stosowane technologie tlenowych procesów oczyszczania sprowadzają się głównie do dwóch systemów: złóż biologicznych i osadu czynnego.

 

Każda z metod ze względu na różnicę w składzie biocenozy, posiada tak zalety jak i wady, dlatego połączenie obu metod wydaje się logiczne. Ma to na celu zapewnienie najwyższej skuteczności oczyszczania, a także uodpornienie na zmiany ilościowe i jakościowe oczyszczanych ściek.w. Wysoka skuteczność oczyszczania systemu SBHR została potwierdzona w raporcie z badań.

SBHR 4.jpg
Oczyszczalnie biologiczne
bottom of page