telephone-39851_960_720 (1).webp

ZADZWOŃ DO NAS W CELU UZYSKANIA RZETELNEJ WYCENY

CHĘTNIE PRZYJEDZIEMY NA DARMOWĄ WIZJĘ LOKALNĄ

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Zdobyte doświadczenie nauczyło nas, że odpowiednio dobrane urządzenie i profesjonalny montaż to gwarancja właściwego funkcjonowania przydomowej oczyszczalni. Nasze systemy oczyszczania ścieków znacząco poprawiają jakość życia oraz minimalizują koszty związane z gospodarką ściekową. W naszej ofercie znajdą Państwo wiele nowoczesnych rozwiązań. Skontaktuj się z nami, a chętnie wyjaśnimy zasadę działania przydomowej oczyszczalni ścieków i wybierzemy odpowiedni wariant dostosowany do Twoich potrzeb.

Oczyszczalnie tradycyjne

Oczyszczalnie biologiczne

Oczyszczalnie bezprądowe

Oczyszczalnie tradycyjne

 

Oczyszczalnie drenażowe

Drenażowa  oczyszczalnia  ścieków  jest  najprostszym  rodzajem  oczyszczalni.  Schemat  ideowy 
prezentuje poniższy  rysunek .  Ścieki  odpływające  z  budynku  (1)  trafiają  do  osadnika  gnilnego  (2). 
W szczególnych przypadkach przed osadnikiem znajduje się separator tłuszczów. Po wstępnym pod-
czyszczeniu ścieki są równomiernie rozprowadzane do poszczególnych nitek drenażowych (4) za 
pomocą studzienki rozdzielającej (3). Następnie ścieki są rozsączane do gruntu (4), gdzie następu-
je doczyszczanie tlenowe. Wszystkie dreny mogą łączyć się rurą zbierającą i studzienką zbierającą, 
której  zadaniem  jest  napowietrzanie  wszystkich  drenów  (5).  Mogą  istnieć  także  rozwiązania,w 
których każda nitka drenażowa posiada własną studzienkę napowietrzającą lub kominek. Rozwiązanie to dedykowane jest dla działek budowlanych o dużej powierzchni i gruntach o słabszej przepuszczalności.

Oczyszczalnie ze studnią chłonną

Rozwiązanie idealne na działki o bardzo małej powierzchni i chłonnym gruncie. Studnia chłonna to zbiornik w formie kopuły ustawionej na poletku żwirowym. Odpływ ścieków ze studni do gruntu odbywa się poprzez boczne szczeliny na ścianach studni oraz  dno. Ściek przepływa przez warstwy żwiru , które pełnią role filtra o i ułatwiają rozsączanie w gruncie.

Oczyszczalnie na pakietach lub tunelach drenarskich

Rozwiązanie idealne na działki o  małej i średniej powierzchni. Jest to swoiste połączenie drenażu rozsączającego oraz studni chłonnej - magazynuje w sobie ścieki oraz zapewnia dużą powierzchnię filtracji. Co ważne instalację na pakietach lub tunelach wykonujemy stosunkowo płytko w stosunku do powierzchni terenu, co ma znaczenie w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych. Odpływ ścieków oczyszczonych z pakietów i tuneli do gruntu odbywa się poprzez boczne i przede wszystkim dolne perforacje. Następnie ściek przepływa przez warstwy żwiru (znajdujące się pod kształtkami), które pełnią role filtra i ułatwiają rozsączanie w gruncie.  Należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu konstrukcji warstwą geowłókniny.

Oczyszczalnie z kopcem filtracyjnym, filtrem żwirowym, poletkiem rozsączającym

Rozwiązania najczęściej stosowane w przypadku korzystnych warunków terenowych (ukształtowanie terenu ze spadkiem w kierunku rozsączania) oraz gdy na działce inwestora znajduje się staw lub ciek wodny.  W przypadku niekorzystnego ukształtowania terenu konieczna jest przepompownia ścieków. 

Oczyszczalnie biologiczne

 

Oczyszczalnie SBR

SBR to skrót od wyrazów – Sequencing Batch Reactor. Już sama nazwa wskazuje jak pracuje dana technologia: ścieki są oczyszczane w sposób okresowy (Batch, Reactor), a utlenianie biologiczne i sedymentacja przebiegają bez przerwy w ściśle określonym przedziale czasu, który jest ciągle powtarzany (Sequencing). Oczyszczanie przebiega w kilku fazach. 

 

Faza   ładowania   ścieków

Na   początku,   ścieki   surowe dopływają   do   pierwszej   komory   (bufora)   oczyszczalni.   Z komory tej są następnie w odpowiedniej objętości dostarczane do komory bioreaktora. 

 

Napowietrzanie

Ścieki  w komorze bioreaktora są napowietrzane w określonych przez  system  komputerowy sekwencjach (napowietrzania   i   braku   napowietrzania). W komorze bioreaktora wytwarza się osad czynny, który miesza się  z  napływającymi  ściekami  surowymi.  System   sterujący oczyszczalnią   decyduje   o   przemiennym   napowietrzaniu,   dzięki   któremu   w bioreaktorze zachodzi proces oczyszczania ścieków.

 

Sedymentacja

W   fazie tej komputer wyłącza napowietrzanie. Osad  czynny  osadza   się   na   dnie   komory. Oczyszczone ścieki (w formie cieczy przypominającej wodę) są w górnej części komory   bioreaktora.   Części   flotujące (nieoczyszczone) znajdują się na powierzchni wody.

 

Odpompowanie

Ścieki oczyszczone są w tej fazie wyrzucane do systemu rozsączenia w gruncie. Odpompowanie ścieków oczyszczonych jest realizowane przez pompę mamutową   umieszczoną   w   komorze   bioreaktora.   System wypompowujący ścieki oczyszczone jest zaprojektowany w taki sposób, że nie zasysa ani ścieków flotujących (z powierzchni bioreaktora), ani nie wypompowuje osadu zsedymentowanego.

 

Recyrkulacja

Po odpompowaniu odpowiedniej objętości ścieków oczyszczonych z bioreaktora, osad   czynny   jest przepompowany do komory osadnikowej oczyszczalni.  Po   wykonaniu   ostatniego   kroku,   proces   oczyszczania   powtarza   się. Zazwyczaj   w   oczyszczalni  SBR  zachodzą   dwa   pełne   cykle oczyszczania   w   ciągu   dnia.   

Oczyszczalnie z osadem czynnym

Na powierzchni materiału filtracyjnego rozwija się błona biologiczna składająca się z mikroorganizmów.

Górna część złoża jest zraszana ściekami wstępnie podczyszczonymi w osadniku. Spływając w dół, ścieki kontaktują się z mikroorganizmami, które absorbują zanieczyszczenia i zużywają je do swoich potrzeb życiowych. W ten sposób ilość zanieczysz- czeń zmniejsza się o ponad 95%. Dodatkowy osadnik, tak zwany wtór- ny, umieszczony za zbiornikiem ze złożem biologicznym może jeszcze zwiększyć efektywność oczyszczania, zatrzymując zawiesiny i resztki błony biologicznej. Gromadzący się w nim osad jest z powrotem pompowany do osadnika wstępnego, miesza się ze świeżymi ściekami i ponownie trafia na złoże biologiczne.

Procesy zachodzące w zbiornikach oczyszczalni są odizolowane od otoczenia, dlatego ani przepuszczalność gruntu, ani poziom wód gruntowych nie mają znaczenia dla jej funkcjonowania.

 

Oczyszczalnie bezprądowe

Oczyszczalnie pasywne bezprądowe

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków typu pasywnegooparta jest na dwóch stopniach oczyszczania. Pierwszy stopień na osadniku gnilnym polega na separacji cząstek cięższych od wody (sedymentacja) oraz lżejszych od wody (flotacja), wskutek czego następuje redukcja zawiesin oraz substancji organicznych. Dodatkowa skuteczność oczyszczania osadnika zapewniona jest dzięki zastosowaniu filtra doczyszczającego. Tak podczyszczone ścieki trafiają na trzywarstwowe złoże biologiczno-filtracyjne zbudowane z materiału nieorganicznego o bardzo dużej powierzchni właściwej, które jest podłożem dla bakterii oczyszczających ściek. Złoże poza funkcją biodegradacji w warunkach tlenowych posiada właściwości filtracyjne, co zwiększa stopień oczyszczania ścieków.

Nieorganiczne złoże biologiczno-filtracyjne ma przewagę nad złożami organicznymi (np. złoża kokosowe) polegającą na braku jego degradacji w czasie (nie wymaga uzupełniania) oraz braku konieczności jego spulchniania lub wyrównywania.

Specyficzne właściwości złoża pozwalają użytkować oczyszczalnię z przerwami wynoszącymi nawet 6 miesięcy, bez niekorzystnego wpływu na skuteczność pracy.

KONTAKT:

GSM: 726-053-732 609-041-110

e-mail: niva.eko.plus@gmail.com

©2018  by Niva Eko Plus